WETENSCHAP


lesprogramma

lessons in

SCIENCEONDERZOEK en ONTDEK ! Waarnemingen, apperatuur en het afnemen van resultaten vormen de basis van alle wetenschappelijk onderzoek. scheikunde, natuurkunde, biologie, archeologie, cryptologie en kaartografie komen allemaal aanbod. kritische benaderingen en practisch vaardigheden worden gestimuleerd door bewijsmateriaal te verzamelen, ideeën te ontwikkelen en discusseren.

RESEARCH and REVEAL ! Observations, apparatus and recording results form the basis of all scientific research. chemistry, physics, biology, archeology, cryptologie and cartography are all handled. critical approaches and practical skills are stimulated by collecting evidence, developing and discussing ideas.


ELECTRA

wat weten wij van electriciteit? Is een AA-batterij gevaarlijk? Kan een computer denken en gaat dat zoals wij dat doen?ELECTRICS

what do we know about electricity? Is an AA-battery dangerous? Can a computer think and does that work the same way?

MAGNETEN

het is aantrekkelijk experimenteren met echte magneten die kunnen afstoten, zweven en zelfs door andere materialen nog werken.


­

MAGNETS

It is attractive to experiment with real magnets that can reppel, hovver and even work through other materials.

GEMETEN

Tijd om de grote van het schoolgebouw te meten. Welke gereedschap is het beste om dit te doen? Wat kunnen wij nog meer meten?MEASURED

Time to measure how big the schoolhouse is. Which tool is the best for this job? What else do we measure ?

RUIMTE

wat is de space-race en zijn er winnars en verliezers? Waar gaat de race naartoe en is het afgelopen? Wat voor ruimte onderzoek is er nodig?SPACE

what is the space-race and are there winners and losers? Where does the race go and is it finished? What kind of space-research was needed?

ENERGIE

een theelepel wax kan koud water doen koken en zo een bootje voort laten tuffen. Welke energie bronnen gebruiken wij dagelijks en wat doen wij ermee?ENERGY

a teaspoon of wax can boil cold water and make a little boat chug along. Which energy sources do we use daily and what do we do with them?

VLUCHT

maak van drie vellen papier een eigen ribbelkartonnen vleugel sterk genoeg om een tekenkist te dragen. Welke zes instrumenten heeft een piloot?FLIGHT

use just three sheets of paper to make your own cardboard wing strong enough to carry a pencilcase. Which six instruments does a pilot have?

BLOED

je stoot je neus en... wat is bloed eigenlijk? Welke delen van ons lichaam krijgt bloed en waarom? Hoe werkt ons imuunsysteem?BLOOD

you bump your nose and... what is blood actually? Which parts of our body get blood and why? How does our immune system work?

GEHEIM

wat is enigma? druk stevig door op papier of schrijf met wit wasco en haal het bericht tevoren met grijs waterverf.SECRET

wat is enigma? press firmly into the paper or write with white wax-crayon and recover the message with a grey watercolour wash.

BEWIJS

mythe of monster? maak een gips afgietsel om de sporen vast te leggen... Hoe geloofwaardig is sommige bewijsmateriaal nou werkelijk?PROOF

myth or monster? make a plaster-cast to record its tracks... exacly how credible are some of the exhibits anyway?

GADGET

waarom is technologie zo mooi als murano glas? welk wetenschap moet er nog worden ontwikkeld? ontwerp je eigen super-gadget.GADGET

why is technology as beautiful as murano glass? which science needs to be developed? design your own super-gadget.

BLOEMEN

snijd de bloem door midden en teken het na in goed detail. welke bloemen zijn er en wat doen wij ermee?FLOWERS

cut the flower in half and carefully redraw everything in detail. Which flowers are there and what do we do with them?

ONDERGROND

uit welk lagen bestaat de bodem onder ons? hoe worden resten gevonden en daarna onderzocht? ontdek hoe metaal detectors werken.UNDERGROUND

which layers make up the ground beneath our feet? how are remains found and examined afterwards? discover how metal detectors work.

GOLVEN

golven kan je zien maar ook horen en voelen. golflengtes hebben kleuren, geluid kan je dempen en licht kan je buigen...WAVES

waves can be seen but also heard and felt too. Wavelengths have colours, sound can be damped and light can be bent...

LENZEN

een objectieve kijk.LENSES

an objective view.

DIEËT

weten wij wel wat wij eten? wat is de citrus cyclus en de vet spiraal? waar zijn vitaminen te vinden en hoe ga je om met dieren?DIET

do we really know what we eat? What is the citrus cycle and the fat spiral? where can vitamins be found and how should we treat animals?

KRUIT

eindig met een knal! maar pas op, denk aan het gevaar van maar de kleinste hoeveelheid. hoe kan een romeinse kaars kleuren schieten?GUNPOWDER

end with a bang! But take care, think about the danger of even a smallest amount. how can roman candles shoot different colours?